Inleiding

 1. Iedere leerling/ouder of voogd van een leerling is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden en het huisreglement. Deze liggen in de dansschool ter inzage en staan op www.lekkerdansen.nl.
 2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool alsmede de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico.
 5. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
 6. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 7. Het is niet toegestaan om:
  • Je zonder toestemming achter de bar of in de danszalen te begeven.
  • Anders dan bidons met water mee te nemen tijdens de sportlessen.
  • Eigen drink en etenswaren mee te brengen.
  • Glaswerk mee naar buiten te nemen.
  • Te roken in het gehele pand.
  • Geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van “Wildschut Dans en Sport”.
  • Diefstal of vernielingen te plegen.
  • Discriminerende opmerkingen te maken of beledigingen te uiten.

Inschrijving

 1. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Na inschrijving verplicht u zich tot betaling van het verschuldigde lesgeld. Betaling van
het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
 3. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) of voogd niet inschrijven.
 4. Inschrijvingen blijven geldig tot schriftelijke (mail) opzegging, leerlingen zonder opzegging worden ieder seizoen opnieuw ingedeeld.
 5. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
 6. De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc. Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen. De cursus:
 7. Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van: – de globale inhoud van de cursus – het aantal lessen – de aanvang van de cursus – de frequentie van de lessen – eventuele overige verplichtingen.
 8. De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor cursisten die zelf kiezen om lessen niet te volgen.
 9. De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is cursisten tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal 450,- Euro per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciele activiteiten.

Betalingswijze/automatische incasso

 1. U kunt het lesgeld doormiddel van een termijnbetaling betalen of door een jaarbetaling. Bij betaling in maandelijkse termijnen wordt het lesgeld elke eerste week van de maand geïncasseerd. Bij vooruitbetaling van het totale lesgeld verzoeken wij u het lesgeld voor aanvang van de eerste les te voldoen.
 2. Afwezigheid van een lid tijdens de lessen ontheft een lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld.
 3. U machtigt doormiddel van de inschrijving, “Wildschut Dans en Sport” van het opgegeven rekeningnummer te incasseren, wijzigingen van het rekeningnummer dienen per mail doorgegeven te worden aan.
 4. Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim en moeten er naast de achterstallige lesgelden
€ 10,- aan administratiekosten worden betaald.
 5. Mocht het lesgeld na een week na de eerste incassering nog niet zijn voldaan, dan zal de betreffende leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden om de gemiste lessen door deze ontzegging gratis in te halen.
 6. Indien “Wildschut Dans en Sport” een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde.

Indexatie

 1. Wildschut Dans en Sport behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per dansseizoen (september, januari) te indexeren.

Opzegging

 1. Wilt u stoppen met de lessen meldt dit dan bij de administratie via geldermalsen@lekkerdansen.nl. Bij het niet hebben van email is dit ook mogelijk middels een opzegbrief verkrijgbaar in de dansschool. Het mondeling opzeggen van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging beschouwd.
 2. Leden die een betaling in maandelijkse termijnen hebben kunnen gedurende het dansseizoen tussentijds opzeggen. U kunt opzeggen per 1 december, 1 maart en 1 juli. Opzeggen per mail niet later dan 1 maand voor de aangegeven datum (1 december, 1 maart en 1 juli). Mochten wij opzeggingen krijgen na een van de uiterste opzegdata dan geldt er nog een betalingsverplichting voor het daarop volgende kwartaal.

Verhindering

 1. Bij ziekte of verhindering van een docent wordt er alles aan gedaan om een vakkundige vervanger te regelen. In sommige gevallen lukt dit niet en komt de les te vervallen. U ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht. De lessen kunnen niet worden ingehaald. Wanneer er echter door ziekte van de docent meer dan 1 les komt te vervallen, heeft u recht op restitutie van het lesgeld. Deze restitutie zal bij de volgende incasso worden verrekend. Als u zelf verhinderd bent, heeft u geen recht op restitutie, met uitzondering van langdurige ziekte, blessure of zwangerschap (in alle gevallen doktersverklaring overleggen).